REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BADAWCZYM ARIADNA0. Informacje wstępne

a) Ariadna szanuje i przestrzega obowiązujące prawo i zasady etyczne prowadzenia badań i ochrony danych osobowych. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Ogólnopolski Panel Badawczy na potrzeby uczestnictwa w panelu Ariadna. Badania w zakresie panelu Ariadna są prowadzone zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

b) Zgodnie z kodeksem etycznym Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku ESOMAR osoby mające mniej niż 14 lat mogą brać udział w badaniach za zgodą rodziców lub swoich prawnych opiekunów, a zgodnie z polskim prawem na potrzeby niektórych badań osoba musi mieć ukończone 18 lat. Poprzez akceptację regulaminu potwierdzasz, że jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią to rejestrujesz się przez Ogólnopolskim Panelu Badawczym za zgodą rodziców lub swoich prawnych opiekunów i przestawisz ich zgodę w formie pisemnej.


I. Definicje

 1. Ankieta Badawcza - oznacza formularz służący do zbierania informacji (opinii, poglądów, ocen i postaw) pozwalający Uczestnikowi wyrazić swoją opinię w ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna za pośrednictwem Internetu.
 2. Ankieta Rejestracyjna - oznacza formularz służący osobom fizycznym spełniającym warunki Uczestnictwa określone w Regulaminie do rejestracji w ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna.
 3. Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. - oznacza spółkę pod firmą: Ogólnopolski Panel Badawczy Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Podbipięty, nr 57, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463184, posiadającą numer NIP: 521-36-49-224, oraz jej następców prawnych.
 4. Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna - oznacza spółkę Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. i jej następców prawnych.
 5. Ogólnopolski panel badawczy Ariadna lub Ogólnopolski Panel Badawczy lub Panel Badawczy lub Ariadna oznacza w niniejszym regulaminie internetowe forum badawcze, umożliwiające wyrażanie opinii i postaw wobec różnych spraw, należące do firmy Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o.
 6. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.
 7. Uczestnik - oznacza osobę zarejestrowaną w panelu badawczym uprawnioną do brania udziału w badaniach prowadzonych w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna, która zapoznała się z Regulaminem, zaakceptowała go i przestrzega, a także wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.
 8. Uczestnictwo - oznacza udział Uczestnika w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej przeprowadzanych przez Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.
 9. Udział - oznacza udział w ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna od chwili rejestracji do dnia wyrejestrowania Uczestnika z ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna z przyczyn określonych w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rejestracji oraz zasady Uczestnictwa w ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Organizatorowi ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty internetowej lub poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Panelu Ariadna. Nieprzekazanie przez Uczestnika ogólnopolskiemu panelowi badawczego Ariadna informacji o rezygnacji z Udziału w ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania informacji o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.
 2. Podstawowa Komunikacja pomiędzy Organizatorem ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna, a Uczestnikami odbywa się drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jedocześnie Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna dopuszcza możliwość kontaktu telefonicznego lub pocztą tradycyjną albo kurierską.
 3. Ogólnopolski panel badawczy Ariadna prowadzony jest zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR oraz Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) opisanym na stronie www.pkjpa.pl i innymi stosownymi przepisami.
 4. Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna zapewnia ochronę uzyskanych danych osobowych Uczestników, a także ich zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 5. Wszelkie powierzone Organizatorowi ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna informacje o charakterze poufnym są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Dane przekazane przez Uczestników Organizatorowi Ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna są wykorzystywane wyłącznie w celu sporządzenia zestawień statystycznych i tylko w takiej formie będą przekazywane klientom ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.
 7. Administratorem bazy danych osobowych jest Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o.

III. Zasady uczestnictwa

 1. Warunki przystąpienia do Panelu Badawczego Ariadna.

  Do ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna może przystąpić każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. do celów ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.

  Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą przystąpić do ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna pod warunkiem wyrażenia zgody na przystąpienie do ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna na warunkach określonych w Regulaminie przez jej przedstawiciela ustawowego. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych przystępuje do ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie z dniem doręczenia Organizatorowi ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna pisemnego oświadczenia jej przedstawiciela ustawowego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.

  Osoby fizyczne w wieku poniżej lat 18 mogą przystąpić do Panelu Badawczego Ariadna pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody (skan wysłany na adres zgoda@panelariadna.pl) przez prawnego opiekuna.

 2. Techniczne warunki uczestnictwa.
  1. W celu prawidłowego Uczestnictwa w Panelu Badawczym Ariadna Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie we własnym zakresie:
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. przeglądarkę MS Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej albo kompatybilną z nią przeglądarkę alternatywną (np. Opera 9.5, Firefox 3.0 - lub wyższe).
 3. Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna zastrzega iż w przypadku niektórych projektów realizowanych w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna konieczna może być aktywacja w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, oraz cookies.
 4. Rejestracja.

  1. Warunkiem Udziału w ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna jest rejestracja osoby fizycznej w sposób określony w Regulaminie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie przez osobę fizyczną zamierzającą wziąć udział w ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna Ankiety Rejestracyjnej i weryfikacji mailowej. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wyłącznie jednokrotnej rejestracji do ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.
  2. Uczestnik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Uczestnik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
  3. Na podany adres e-mail zostaje wysłana Ankieta Rejestracyjna z uzupełniającymi pytaniami o dane demograficzne, socjoekonomiczne oraz dotyczące preferencji konsumenckich.

   Informacje te, tworzące tzw. profil uczestnika, są pomocne w zapraszaniu do badań uczestników, których zainteresowania najlepiej pokrywają się z tematem badań realizowanych przez panel badawczy Ariadna i są prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.
  4. Uczestnik zobowiązuje się do dokonywania zmian danych zawartych w Ankiecie Rejestracyjnej, w szczególności w przypadku zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. Informację o zmianach danych Uczestnik powinien przesłać niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora (ariadna@panelariadna.pl.pl). Organizator Panelu Badawczego Ariadna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika w przypadku niedokonania zmiany danych zawartych w Ankiecie Rejestracyjnej.
  5. Organizatorowi ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna przysługuje prawo weryfikacji danych Uczestnika zamieszczonych w Ankiecie Rejestracyjnej, w tym również danych dotyczących adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna podania przez Uczestnika informacji niezgodnych z prawdą Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna ma prawo do natychmiastowego zawieszania uczestnictwa Uczestnika w ogólnopolskim panelu badawczego Ariadna.
 5. Zaproszenia do udziału w Ankietach Ariadna.
  1. Podstawą Uczestnictwa jest otrzymanie przez Uczestnika zaproszenia do wzięcia udziału w Ankiecie Badawczej w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna określającego warunki uczestnictwa w badaniu, termin badania, link do Ankiety Badawczej przygotowanej w celu przeprowadzenia badania oraz ewentualnie inne informacje dotyczące badania, np. dotyczące celu, czasu wypełniania ankiet, wynagrodzenia, itp.
  2. Status Uczestnika nie gwarantuje Uczestnikowi otrzymania żadnej minimalnej liczby zaproszeń do udziału w badaniach w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna i w związku z tym Uczestnikowi nie przysługują w stosunku do Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna żadne roszczenia z tego tytułu.
  3. Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna przesyłane jest Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez uczestnika do tego celu w Ankiecie Rejestracyjnej.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo odmowy Uczestnictwa w badaniu do którego został zaproszony.
  5. Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna zastrzega, iż Uczestnictwo w ankietach w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna ze względu na potrzeby klientów ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna mogą zawierać dodatkowe pytania o charakterze rekrutacyjnym, od których Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna uzależnia Uczestnictwo. W takim przypadku podstawą Uczestnictwa oprócz otrzymania zaproszenia, o którym mowa w Punkcie III.4.1. Regulaminu jest zakwalifikowanie Uczestnika do Uczestnictwa na podstawie odpowiedzi Uczestnika udzielonych na określone pytania o charakterze rekrutacyjnym. Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna poinformuje Uczestnika o jego niezakwalifikowaniu do badania w przypadku niespełnienia przez Uczestnika kryteriów uzasadnionych potrzebami klientów ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.
 6. Wypełnianie Ankiet Badawczych.
  1. Rozpoczęcie wypełniania Ankiety Badawczej możliwe jest poprzez link dołączony do zaproszenia, o którym mowa w Punkcie III.4.1. Regulaminu.
  2. Uczestnik może w każdej chwili przerwać wypełnianie Ankiety Badawczej i powrócić do niej w dowolnie wybranym momencie, jednakże przed terminem zakończenia badania czyli przed upływem 48 godzin od otrzymania emaila z zaproszeniem.
  3. Uczestnik zobowiązuje się do udzielania rzetelnych, rzeczowych i zgodnych ze stanem faktycznym lub swoimi rzeczywistymi przekonaniami, opiniami i postawami odpowiedzi w Ankietach Badawczych oraz do powstrzymania się od udzielania odpowiedzi pozbawionych sensu (np. poprzez wpisania przypadkowych znaków) i nieuzasadnionych z uwagi na pytania zamieszczane w Ankietach Badawczych. Udzielenie w Ankiecie Badawczej odpowiedzi pozbawionej sensu lub odpowiedzi bez przeczytania pytania ze zrozumieniem nieuzasadnionej ze względu na pytanie jest równoznaczne naruszeniem Regulaminu i może stanowić podstawę do czasowego lub stałego zablokowania dostępu Uczestnika do ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna przez Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.
 7. Tajemnica danych.
  1. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i nieujawniania informacji uzyskanych w związku z jakąkolwiek ankietą, projektem, kwestionariuszem lub inną formą badania rynku mającą związek panelem badawczym Ariadna. Uczestnik powiadomi administratora Panelu o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia informacji. Uczestnik nie może pobierać, kopiować, przekazywać lub udostępniać komukolwiek ani wykorzystywać, Ankiet i innych treści udostępnionych w Panelu lub w jakikolwiek sposób korzystać z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności nie może przekazywać Zaproszeń osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie ani wykorzystywać do celów własnych, ani podejmować innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora lub jego klientów.
 8. Weryfikacja
  1. Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszelkich danych uzyskanych poprzez Ankiety Badawcze ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna. Weryfikacja ta będzie odbywać się drogą telefoniczną lub pocztową (także poprzez zatrudnioną zewnętrzną firmę audytorską).
  2. Czasowe i stałe zablokowanie dostępu Uczestnika do udziału w Ankietach Badawczych ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.
  3. Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania dostępu do udziału w Ankietach Badawczych Uczestnika w przypadku stwierdzenia przez Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna naruszenia przez Uczestnika Regulaminu.
  4. Uczestnik zostaje powiadomiony o czasowym lub stałym zablokowaniu dostępu do udziału w Ankietach Badawczych drogą mailową. Blokada zostaje dokonana w następnym dniu po przekazaniu informacji. Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna w informacji o której mowa powyżej wskazuje przyczynę zablokowania dostępu do ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna, a w przypadku blokady czasowej - okres zablokowania.
  5. Decyzja Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna jest nieodwołalna.
  6. Uczestnik, który utracił dostęp do ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna w wyniku naruszenia Regulaminu może zostać dopuszczony do Udziału w wyniku ponownej rejestracji dokonanej zgodnie z Regulaminem nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia stałego zablokowania dostępu do ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.
  7. Zabrania się w szczególności:
   1. wpisywania treści, które nie są odpowiedziami na pytanie (np. przypadkowe słowa, ciągi znaków),
   2. używania zautomatyzowanych mechanizmów wypełniania Ankiet Ariadny,
   3. podejmowanie innych czynności, które mogłyby w jakikolwiek sposób pośrednio lub bezpośrednio wpływać na określony wynik badania prowadzonego w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna, w szczególności poprzez udostępnianie swoich odpowiedzi zamieszczonych w Ankietach Badawczych innym Uczestnikom oraz poprzez zbiorowe udzielanie takich samych odpowiedzi na pytania zamieszczane w Ankietach Badawczych,
   4. wykorzystywania wyników badań lub Ankiet Badawczych do celów indywidualnych, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności zarobkowej,
   5. udostępniania odpłatnie lub nieodpłatnie wyników badań lub Ankiet Badawczych osobom trzecim,
   6. podejmowania innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna lub jego klientów.

IV. Zawieszenie lub rezygnacja z uczestnictwa

 1. Zawieszenie Uczestnictwa.
  1. Uczestnik ma prawo do zawieszenia swego Uczestnictwa w każdym czasie bez podawania przyczyn. Informacje w tej sprawie Uczestnik przekazuje Organizatorowi ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora (ariadna@panelariadna.pl).
  2. W okresie zawieszenia Uczestnictwa Uczestnik nie będzie zapraszany do udziału w badaniach prowadzonych w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna. Uczestnik zobowiązuje się do wskazania okresu, na który zawiesza Uczestnictwo. Okres ten może być dowolnie modyfikowany (skracany lub wydłużany) przez Uczestnika.
 2. Rezygnacja z Uczestnictwa.
  1. Uczestnik ma prawo zrezygnować ze swego Uczestnictwa w każdym czasie bez podawania przyczyn. Informacje w tej sprawie Uczestnik przekazuje Organizatorowi ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora (ariadna@panelariadna.pl).
  2. Uczestnikowi, który zrezygnował z Uczestnictwa w ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna przysługuje prawo ponownego Udziału po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

V. Poufność.

 1. Zobowiązania
  Firma Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o. o zawsze przestrzega prywatności użytkowników panelu oraz zachowuje poufność wybieranych przez nich odpowiedzi. Państwa dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonym serwerze i tylko upoważnieni pracownicy firmy Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o. o mają do nich dostęp. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane osobowe oraz odpowiedzi będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki nagród zamówionych przez Państwa (Regulamin Programu Lojalnościowego panelu badawczego Ariadna), do kontaktu w sprawie badań oraz weryfikacji poprawności podanych przez Państwa danych osobowych. Badania prowadzone przez firmę Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o. o nie mają na celu sprzedaży czegokolwiek użytkownikom ani wyłudzania od nich pieniędzy. Przestrzegamy zasad porozumienia Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych na terenie Polski.
 2. Ochrona danych
  Poprzez rejestrację w panelu użytkownicy wyrażają zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o. o informacji przekazywanych w celu wykonywania badań. Firma Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o. o. będzie przekazywać osobom trzecim podawane przez użytkowników informacje w formie zestawień statystycznych, bez informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników. Oznacza to, że w raportach z badań podawane są średnie lub procenty odpowiedzi dla grupy osób, np. 15% badanych kobiet w wieku 15-20 lat ma dany pogląd.
 3. Aktualizacja danych.
  Macie Państwo także prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawiania. Zapewniamy Państwu pełne prawo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Mogą Państwo wykonywać swoje prawa przesyłając taką informację na adres ariadna@ariadna.pl.
 4. Podsumowanie
  Niniejsza Polityka bezpieczeństwa i prywatności stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o. o w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa i prywatności podlega przepisom i interpretacji wg prawa Polskiego.

VI. Postanowienia końcowe

Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna poinformuje na stronie internetowej Ariadna
Regulamin Programu Lojalnościowego ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady programu lojalnościowego (dalej: "Program"), którego celem jest nagradzanie aktywnych i zaangażowanych Uczestników ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.
 2. Pojęcia zapisane w niniejszym Regulaminie (dalej: "Regulamin") wielką literą zostały zdefiniowane w "Regulaminie Panelu Badawczego Ariadna" (dalej: "Panel").
 3. Organizatorem Programu jest spółka pod firmą: Ogólnopolski Panel Badawczy Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Podbipięty, nr 57, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463184, posiadającą numer NIP: 521-36-49-224, oraz jej następcy prawni (dalej: "Organizator").
 4. Program rozpoczyna się z dniem [23] stycznia 2009 r. i trwa bezterminowo, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdym czasie może podjąć decyzję o zakończeniu Programu informując o tym Uczestników z co najmniej trzydziestodniowym uprzedzeniem. Informacja o zamiarze zakończenia Programu przekazywana jest Uczestnikom w sposób określony w "Regulaminie ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna".
 5. Uczestnikiem Programu staje się każdy zarejestrowany Uczestnik Panelu, który zadeklarował w sposób określony przez Organizatora na stronie Panelu zamiar uczestnictwa w Programie i uczestniczył w co najmniej jednej Ankiecie Badawczej.
 6. Uczestnik Panelu przestaje być Uczestnikiem Programu z chwilą rezygnacji z uczestnictwa w Panelu lub stałego zablokowania dostępu Uczestnika do udziału w Ankietach Panelu. W przypadku czasowego zablokowania Uczestnika do udziału w Ankietach Panelu Uczestnik Panelu przestaje być Uczestnikiem Programu na czas blokady. W takim przypadku zarówno zgromadzone Punkty jak i Konto pozostają ważne jednakże bez możliwości ich wykorzystania przez Uczestnika Programu.
 7. Poprzez uczestnictwo w Ankietach Badawczych Panelu Uczestnikowi przyznawane są punkty (dalej: "Punkty"), które Uczestnik może w dowolnym czasie, jednakże z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Regulaminu, wymienić na rzeczy (dalej: "Nagrody") dostępne w momencie podjęcia decyzji o wymianie Punktów na Nagrody w aktualnym Katalogu Programu Lojalnościowego ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna dostępnym dla Uczestnika na stronie www ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.
 8. Wartość Ankiety Badawczej rozumiana jako liczba Punktów, które Uczestnik Panelu może uzyskać uczestnicząc w danej Ankiecie Badawczej, zamieszczana będzie przez Organizatora każdorazowo w zaproszeniu do udziału w Ankiecie Badawczej przekazywanym Uczestnikowi Panelu zgodnie z Regulaminem Panelu. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do jednokrotnego uczestnictwa w Ankiecie Badawczej i jednokrotnego uzyskania Punktów z tego tytułu. Punkty uzyskane przez Uczestnika Panelu za daną Ankietę są ważne przez rok od momentu ich uzyskania.
 9. W ramach jednorazowych akcji promocyjnych ogłaszanych przez Organizatora istnieje możliwość uzyskania przez Uczestnika Panelu Punktów Dodatkowych lub Nagród bez konieczności wymiany zgromadzonych Punktów. Warunki uzyskania Dodatkowych Punktów lub Nagród określa Organizator w zaproszeniu do udziału w Ankiecie Badawczej Ariadna przekazywanym Uczestnikowi Panelu zgodnie z Regulaminem Panelu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród dostępnych dla Uczestników Panelu i prezentowanych w Katalogu Programu Lojalnościowego ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna oraz ich wartości punktowych bez konieczności informowania Uczestników Panelu o tym fakcie. Prezenty wybrane przez Uczestnika Panelu przed dokonaniem zmiany są dostępne dla tego Uczestnika Panelu, chyba że z przyczyn niezależnych od Organizatora Prezent nie będzie dostępny. W takim przypadku Organizator zaproponuje i wyda Uczestnikowi zamiennie jeden z trzech zaoferowanych Uczestnikowi do wyboru Nagród dostępnych w aktualnym Katalogu Programu Lojalnościowego ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna, o wartości zbliżonej lub wyższej niż wartość Prezentu wybranego przez Uczestnika Panelu dostępny w aktualnym Katalogu Programu Lojalnościowego ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.
 11. Okoliczności, o których mowa w Punkcie 7 Regulaminu nie wykluczają prawa Uczestnika Programu do wykorzystania Punktów zgromadzonych do czasu zaistnienia zdarzeń powodujących utratę prawa do uczestnictwa w Panelu.
 12. Wymiana Punktów na Nagrodę powoduje zmniejszenie liczby Punktów zgromadzonych przez Uczestnika Panelu o wartość punktową Nagrody określoną w Katalogu Programu Lojalnościowego ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna aktualnym na dzień dokonania wyboru Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wartości punktowej poszczególnych Prezentów w każdym czasie poprzez aktualizację Katalogu Programu Lojalnościowego ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna.
 13. W żadnym wypadku nie jest możliwe dokonanie wymiany Punktów na gotówkę stanowiącą np. równowartość Nagrody.
 14. Punkty gromadzone są przez Uczestnika Programu na przyznanym mu przez Organizatora i udostępnionym w każdym czasie koncie punktowym. Uczestnik Programu może w każdym czasie sprawdzić liczbę zgromadzonych Punktów.
 15. Organizator wyklucza możliwość przekazywania w jakikolwiek sposób Punktów zgromadzonych na koncie, o którym mowa w Punkcie 14 Regulaminu na rzecz innych Uczestników Programu.
 16. W przypadku gdy Uczestnik przestaje być Uczestnikiem Programu z powodu rezygnacji z uczestnictwa w Panelu lub stałego zablokowania dostępu Uczestnika do udziału w Ankietach Panelu, Uczestnikowi przysługuje prawo do wymiany zgromadzonych Punktów na Prezenty w terminie 14 (czternastu) dni od zaistnienia zdarzenia skutkującego utratą prawa do uczestnictwa w Panelu. Organizator poinformuje Uczestnika Programu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej o terminie utraty prawa do uczestnictwa w Panelu. Po upływie 14 (czternastu) dni od przekazania informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym konto Uczestnika Programu ulega likwidacji i jednocześnie następuje bezpowrotna utrata zgromadzonych Punktów. Analogiczna sytuacja może mieć miejsce po upływie roku od daty ostatniego przyznania punktów czyli po roku od chwili gdy uczestnik wypełnił ostatnią Ankietę Badawczą.
 17. Tożsamość Uczestnika Programu weryfikowana będzie na podstawie danych udostępnionych przez Uczestnika Programu przy rejestracji do Panelu.
 18. Prezenty przekazywane będą Uczestnikom Panelu przez Organizatora, w terminie 30 (trzydziestu) dni (przy czym termin ten może ulec wydłużeniu jeśli zaistnieją przyczyny niezależne od Organizatora) od dnia poinformowania Uczestnika Panelu o wyborze Nagrody na wskazany przez Uczestnika Panelu adres na terenie Polski, chyba, że Uczestnik i Organizator uzgodnią inny sposób doręczenia albo Uczestnik Panelu poinformuje Organizatora o terminie osobistego odbioru Nagrody. W przypadku odbioru osobistego Uczestnik Panelu zobowiązany będzie do okazania:
  1. dokumentów potwierdzających jego tożsamość,
  2. kodu Nagrody, który otrzyma od Organizatora na wskazany adres pocztą elektroniczną.
 19. W przypadku poinformowania Organizatora o zamiarze osobistego odbioru Nagrody, Uczestnik Panelu zobowiązany jest do odbioru Prezentu z miejsca wskazanego przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 14 (czternastu) dni od wysłania przez Organizatora na adres poczty elektronicznej Uczestnika Panelu informacji o możliwości odbioru Prezentu. Po upływie powyższego terminu Prezent zostanie przekazany Uczestnikowi Panelu w sposób określony w Punkcie 18 w terminie tam określonym o ile Uczestnik Panelu wskazał adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przeciwnym razie Organizator uznaje, że Uczestnik Panelu zrzekł się prawa do Prezentu. Jednakże w takim przypadku Uczestnik Panelu nie otrzymuje zwrotnie Punktów wykorzystanych w celu uzyskania Prezentu.
 20. Wszelkie uwagi, co do przebiegu Programu oraz reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora tj. Ogólnopolski Panel Badawczy Spółka z o.o., ul. Podbipięty, nr 57, 02-732 Warszawa, z dopiskiem "Program Lojalnościowy Ariadna". Zgłaszając uwagi lub reklamacje, co do przebiegu Programu, Uczestnik Programu zobowiązany jest podać swoje dane identyfikacyjne. Uwagi i reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora o ile zostaną przekazane w sposób określony powyżej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od doręczenia uwag lub reklamacji, co do Programu.
 21. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi odnośnie Nagród należy kierować do producentów i autoryzowanych dystrybutorów.
 22. Organizator nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w wyniku przesyłania Nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu.
 23. Wzięcie udziału w Programie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Programu na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy techniczne mogące mieć wpływ na realizację uprawnień Uczestników Programu.
 25. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Programie, o ile będą należne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), pokryje Organizator, a przekazanie nagród następować będzie każdorazowo z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 26. Nagrody wybrane przez Uczestnika Programu nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Organizator nie wystawia faktur VAT na Nagrody uzyskane przez Uczestnika Programu.
 27. Wypełnienie przez Uczestnika Panelu pierwszej Ankiety Badawczej Ariadna jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia iż Uczestnik Panelu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść Regulaminu oraz wszelkich zmian Regulaminu.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień Regulaminu w razie wątpliwości dotyczących jego postanowień zgłoszonych przez Uczestników Programu w formie pisemnej.
 29. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin i warunki udziału w Programie mogą ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie www projektu W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na w/w stronie. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.

Aktualizacja: 2013-07-04

Poprzednie wersje regulaminu dostępne na życzenie po przesłaniu maila na adres: ariadna@panelariadna.pl